Policy för socialt ansvarstagande

Ölands Vattenskärning AB ska uppträda etiskt korrekt och visa stor respekt för alla individer både inom och utanför företaget. Företaget stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och motsätter sig tvångsarbete, barnarbete och all typ av indirekt eller direkt bestraffning. De gällande förpliktelser och lagar som berör arbetsrätt och socialt skydd ska följas.

Ölands Vattenskärning ska ta avstånd från alla former av diskriminering och alla anställda ska erbjudas samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst. Samtliga medarbetare och samarbetspartners ska behandlas med respekt och trakasserier eller hot tolereras ej. Företaget har en nedskriven policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakassering.

Ölands Vattenskärning ska alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt. Arbetstagares rätt att organisera sig i arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Ett systematiskt arbetsmiljö- och förbättringsarbete ska bedrivas för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för företagets medarbetare. Initiativen ska vara förebyggande så att skador och olycksfall förhindras. Företagets arbetsmiljöpolicy ska granskas årligen, hållas aktuell och anpassas till förändringar samt finnas tillgänglig för både interna och externa intressenter.

Företagets leverantörer ska dela Ölands Vattenskärnings värderingar och leva upp till gällande miljö- och kvalitetskrav. Samtliga leverantörer till Ölands Vattenskärning förväntas också leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, verka för goda arbetsförhållanden samt ta avstånd från barnarbete och tvångsarbete.

Mutor, korruption eller utpressning accepteras inte i någon form.

Ölands Vattenskärning ska också sträva efter att minimera företagets miljöpåverkan. Detta arbete regleras i företagets miljöpolicy.