Arbetsmiljöpolicy

Ölands Vattenskärnings övergripande arbetsmiljömål är att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö med fokus på både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Företaget ska ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön genom att göra den så säker som möjligt och genom att skapa trivsel för medarbetarna.

Ölands Vattenskärning följer de lagar och föreskrifter som berör verksamheten och en god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för företaget. En viktig del i att skapa en god arbetsmiljö är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall. Ölands Vattenskärning skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga att medarbetare skadas i arbetet. En god arbetsmiljö innefattar även trivsel där gott bemötande, delaktighet, engagemang och arbetsglädje är viktiga aspekter. Att skapa arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö är ett gemensamt intresse för arbetsgivare och medarbetare.

Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan även att rapportera om risker i arbetet. Samtliga medarbetare har ett ansvar för att följa givna föreskrifter, använda de skyddsanordningar som finns samt iaktta försiktighet i sitt arbete. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet och samtliga brister ska rapporteras till kvalitets- och miljöansvarig (KMS).

För att skapa en god arbetsmiljö ska Ölands Vattenskärning:

 • Ha en arbetsmiljöpolicy, en policy mot kränkande särbehandling och diskriminering samt en alkohol- och drogpolicy.
 • Ha tydliga rutiner för krishantering
 • ha introduktioner med nyanställda och de som varit långtidsfrånvarande
 • genomföra regelbundna skyddsronder
 • genomföra riskanalyser
 • Ha tydliga arbetsmiljömål som ses över och följs upp minst en gång per år

Varje medarbetare ska:

 • visa ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • kunna påverka sin egen arbetssituation och få vara delaktig i förändring- och utvecklingsarbete
 • följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen och använda de hjälpmedel och skyddsmaterial som finns tillgängligt.
 • rapportera samtliga tillbud och arbetsplatsolyckor samt eventuella risker till företagets kvalitets- och miljösamordnare
 • vara väl införstådd med företagets policy mot kränkande särbehandling, arbetsmiljöpolicy samt alkohol- och drogpolicy.