Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Ölands Vattenskärning AB samlar in och använder personuppgifter. Denna policy täcker data som kan komma att samlas in genom olika kanaler så som vår webbplats, kontakt per telefon eller mail, på evenemang/mässor eller via kund-/leverantörsbesök. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (tex en förfrågan) med personuppgifter som samlats in på ett annat sätt (t.ex. kundmöte). Genom att kontakta oss accepterar personen i fråga denna dataskyddspolicy.

När Ölands Vattenskärning AB samlar in identifierbara uppgifter strävar vi efter att efter bästa förmåga informera den registrerade om för vilket ändamål uppgifterna begärs. Normalt begärs identifierbara uppgifter för att vi ska kunna svara på den registrerades frågor eller för att kunna verkställa beställningar som personen gör.

Ölands vattenskärning AB kan då och då samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbsida för att förbättra webbsidan och sina tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat:

  • Antalet besök på webbplatsen och dess längd
  • Användarens geografiska position
  • Användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • Vilken teknik som används

Uppgifterna granskas inte på individnivå (Tex namn och adress). När Ölands Vattenskärning samlar in anonyma uppgifter har vi som mål att mäta antalet besökare på webbplatsen, hur långa besöken är, i vilken grad webbplatsens olika avsnitt används osv. Med hjälp av dessa uppgifter strävar vi efter att förbättra webbplatsens innehåll.

Ölands Vattenskärning AB sparar data så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka datan samlades in och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Ölands Vattenskärning tar hjälp utav ett externt IT-företag gällande driften och skötseln utav IT-miljön vilket gör att även de kommer åt vissa personuppgifter. Samarbetet regleras i ett personbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att säljas, hyras ut eller vidareförmedlas till några andra parter förutsatt att det inte är nödvändigt för att verkställa den registrerades begäran. Ölands Vattenskärning kan dock komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om den registrerade har godkänt att vi gör det.

Ölands Vattenskärning AB strävar efter att skydda samtliga personuppgifter som samlats in och arbetar för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust eller skada av personuppgifterna.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Vd. Vd ska utan dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

I enlighet med tillämpliga lagar har den registrerade rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av sina personuppgifter eller protestera mot hantering av sina personuppgifter. Begäran ska vara underskriven av den registrerade och adress till vilken svar ska skickas måste finnas med.

Vi behandlar personuppgifter enligt nedan och gör det med största möjliga hänsyn till den registrerades integritet.

Anställda

Ölands Vattenskärning AB behandlar en rad olika personuppgifter gällande dess anställda. Det kan till exempel vara uppgifter i löneporogrammet, utbildningsintyg, anställningsavtal osv. Genom att ta anställning i bolaget godkänner den registrerade denna policy. Lagringstiden på personuppgifterna varierar beroende på syftet med uppgiften samt utifrån gällande lagkrav.

Uppgift Syfte Plats Lagringstid
Namn, kontaktuppgifter, personnummer, lön, frånvaro, kontonummer Att kunna betala ut lön och att få fram statistik/rapporter såsom arbetsgivarintyg etc. vid behov Bokföringsunderlag sparas på papper

 

Övriga uppgifter finns i löneprogrammet

Bokföringen på papper sparas i 7år

 

Övriga uppgifter tas bort på begäran av den registrerade och först efter avslutad anställning

Lönespec Bokföringsunderlag Sparas på papper och i löneprogrammet Papperskopian sparas i 7 år

 

Den digitala kopian tas bort på begäran av den anställde och först efter avslutad anställning

Kontaktuppgifter till anhöriga Att kunna meddela anhöriga i händelse av olycka I löneprogrammet samt på papper Tas bort vid avslutad anställning
Utbildningsintyg/Tillstånd För att kunna uppvisa dokumentation kring den anställdes kunskaper Sparas på papper Tas bort vid avslutad anställning
Sjukintyg Underlag för sjukskrivning Sparas på papper Tas bort inom 1 år från avslutad anställning om det ej rör arbetsskada
Anteckningar från medarbetarsamtal För uppföljning tillsammans med den registrerade Sparas på papper Tas bort vid avslutad anställning
Anställningsavtal/ Uppsägningsdokument Reglerar anställningen, visar vad som är överenskommet mellan arbetsgivare och anställd Sparas digitalt och på papper Papperskopian tas bort inom 1 år från avslutad anställning. Den digitala kopian tas bort på begäran av den registrerade och först efter avslutad anställning
Befattningsbeskrivning Underlag för löneförhandling, grund för uppsägning, referenser osv Sparas digitalt och på papper Tas bort inom 1 år från avslutad anställning.
Kompetensmatris För att kunna se vilka kompetenser som finns inom företaget samt eventuellt utbildningsbehov Sparas på papper och digitalt Rensas inom 1 år från avslutad anställning

 

Arbetssökande

I en ansökan till Ölands Vattenskärning kan den sökande ge företaget personuppgifter exempelvis i form av CV. Ölands Vattenskärning använder dessa uppgifter vid fattande av anställningsbeslut och kan komma att spara uppgifterna för kommande användning om den registrerade inte förbjudit detta.

Uppgift Syfte Plats Lagringstid
CV, personligt brev, kontaktuppgifter Om det kan bli aktuellt med anställning längre fram. Underlag vid eventuell tvist om diskriminering Mail (Office 365) När ansökan inte längre anses relevant eller när den registrerade själv önskar att bli borttagen

 

Kunder

När en ny potentiell kund skickar en förfrågan till oss lägger vi in den potentiella kundens uppgifter i vårt affärssystem när vi skapar offerten. Uppgifterna sparas i systemet för att underlätta eventuella kommande beställningar och för historik och uppföljning. Om förfrågan har skickats via epost sparas även mailet i vårt mailsystem. Vi kan komma att använda kontaktuppgifterna för att skicka ut informationsmail och för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar. Dessa mail kan den registrerade när som helst avsäga sig. Ölands Vattenskärning säljer inte eller utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Uppgift Syfte Plats Lagringstid
Namn, befattning, kontaktuppgifter, epost, orderhistorik Att kunna ge god service, hantera ordrar & förfrågningar, övrig kommunikation, uppföljning Monitor, office365 Tills vi får information om att den registrerade slutat hos kunden eller önskar att bli borttagen

Leverantörer

Ölands Vattenskärning AB lagrar personuppgifter på sina leverantörer i form av kontaktuppgifter och mailhistorik. Detta för att kunna lägga beställningar, förfrågningar eller ställa övriga frågor samt som underlag för gällande överenskommelser.

Uppgift Syfte Plats Lagringstid
Namn, befattning, kontaktuppgifter, epost Beställningar, förfrågningar, överenskommelser Monitor, office365 Tills vi får information om att den registrerade slutat hos leverantören eller önskar att bli borttagen