Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på företagets prestationer ur kundens synvinkel. Ölands Vattenskärning utför arbetet efter kundens behov av precision och kvalitet och vi ska ständigt arbeta med förbättringar och utveckling av teknik för att tillmötesgå de förväntningar och krav som ställs från våra kunder, från ledningssystemet FR2000 och från andra intressenter. Kvalitet är en strategisk fråga och ska beröra alla processer i verksamheten. Varje medarbetare måste därför ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete och genom tydliga rutiner säkerställa att kvaliteten på produkterna lever upp till kundens förväntningar och krav.

Kundens kvalitetskrav ska gås igenom noggrant vid första beställning, kraven ska sedan kommuniceras ut till samtliga som arbetar med produkten. Efter att den första ordern har levererats ska den följas upp och eventuella kommentarer eller ändringar från kund ska skrivas ner och kommuniceras ut till berörda medarbetare.

Kvalitet måste genomsyra hela verksamheten och kvalitetssäkring ska vara en naturlig och självklar del i varje arbetsmoment. För att uppfylla detta ska vi:

 • Göra rätt från början
 • Leverera rätt kvalitet i alla led
 • Ha rätt person på rätt plats
 • Se till att vi får tydliga kravspecifikationer från våra kunder
 • Arbeta för att bygga upp långsiktiga och starka relationer till våra kunder där missförstånd undviks genom en god och tydlig kommunikation
 • Hantera reklamationer professionellt, snabbt och effektivt
 • Arbeta med ständiga förbättringar genom att kartlägga, dokumentera och följa upp våra processer och arbetssätt
 • Ha kunnig och engagerad personal som tar ansvar för sitt arbete och för att slutprodukten lever upp till kundens krav och förväntningar
 • Uppfylla lag- och myndighetskrav
 • Vara lyhörda för våra kunders åsikter
 • Ha tydliga och mätbara kvalitetsmål
 • Kontinuerligt följa upp leveranssäkerhet och kundnöjdhet