Miljöpolicy

Ölands Vattenskärning ska årligen se över, följa upp och revidera sina miljömål. Målen ska vara tydliga och möjliga att följa upp. Företaget ska som minst följa tillämpliga lagkrav.

Företagets huvudsakliga verksamhet är vattenskärning. Metoden är relativt skonsam för miljön då det inte avger några gaser eller föroreningar. Sanden som används är natursand och återvinns igen efter användning. Företaget har även en mekanisk verkstad samt en kontorsdel. I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, Ölands Vattenskärnings strävan är att minska mängden avfall. Företaget ska också återvinna allt som går.

Att minska företagets miljöpåverkan och bedriva ett aktivt miljöarbete är en ständig och kontinuerlig process. Vår verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete. Miljöpolicyn ska vara känd och förstådd av hela organisationen, den ska finnas tillgänglig för allmänheten och den ska årligen ses över av ledningen. Alla medarbetare ska sträva efter att förbättra miljön inom sitt eget arbets- och ansvarsområde. Det åligger också varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete.

Miljöarbetet ska beröra följande områden:

Energiförbrukning

Vi ska verka för att minska vår energiförbrukning och att använda våra resurser så effektivt som möjligt

Transporter

Vi ska arbeta för att minska ner våra transporter och att göra dem så effektiva som möjligt.

Inköp

Miljö ska vara ett av utvärderingskriterierna vid val av produkter och vi ska arbeta systematiskt med att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga när så är möjligt utan att slutprodukten påverkas.

Avfallshantering

Vi ska källsortera papper, plast, glas och metall. Vi ska tillse att farligt avfall tas om hand på rätt sätt och att vi återvinner allt som går för att minska spridningen av föroreningar.